Sakkyndige vurderinger i praksis


Utarbeidelse av sakkyndige vurderinger eller spesialisterklæringer i personskadesaker er svært tidskrevende og arbeidskrevende. Arbeidet består i:
      1. innhenting og vurdering av medisinsk informasjon.
      2. konsultasjon og klinisk undersøkelse av den skadelidte.
      3. utarbeidelse av erklæringen.

Erklæringen kan som regel sluttføres og sendes til henvisende domstol, advokat eller forsikringsselskapet (eller begge etter avtale) innen seks uker etter undersøkelsen av den skadelidte.

Som hovedregel må henvisende advokat eller forsikringsselskap være behjelpelig med å innhente all relevant medisinsk dokumentasjon, og det beste er om dette er gjort i forkant.
Den viktigste dokumentasjonen ved utarbeidelse av sakkyndige vurderinger er:
      1. Medisinsk dokumentasjon fra tiden rundt skaden (legejournaler og sykehusjournaler)
      2. Medisinsk dokumentasjon fra det senere forløp (fastlegejournal og journaler fra andre, trygdedokumenter)
      3. Opplysninger om selve skaden (skademeldinger og opplysninger om andre skader og materielle skader).
      4. Helseopplysninger fra tiden før skaden (fastlegejournal)
      5. Resultat av andre undersøkelser, spesielt røntgenundersøkelser, MR-undersøkelser. Vi foretrekker å studere slike undersøkelser personlig, og beskrivelser kan i ofte være utilstrekkelig.